Slipowanie i zimowanie łodzi w porcie Żerań

Oferujemy możliwość slipowania i zimowania łodzi na nabrzeżu w porcie „ŻERAŃ”
Dysponujemy betonowym slipem z nabrzeżem i wciągarkami elektrycznymi do 120t.
Slipowanie również bezpośrednio z przyczepy.
Nabrzeże jest monitorowane i dozorowane całodobowo.
Wykonujemy również remonty i konserwacje jednostek pływających.

Zapraszamy do kontaktu

RADA NADZORCZA

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 17

 

działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku,

 

 1. Oferent przedstawia tylko jedną ofertę, przy czym powinna ona zawierać dwa warianty współpracy, tj. obejmujące badanie sprawozdań finansowych:
 • -łącznie za dwa lata obrotowe – kończące się odpowiednio: 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku;
 • -za dwa lata obrotowe oddzielnie – kończące się odpowiednio: 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku.

 

 1. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powinna w szczególności spełniać następujące warunki tj. zawierać:
 • – informacje o oferencie, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wypisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • – informacje o posiadanym doświadczeniu w zakresie badania sprawozdań finansowych;
 • – referencje potwierdzające wykonanie badania sprawozdań w spółkach z branży, w której działa Spółka;
 • – kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;
 • – informacje o opracowaniu i wdrożeniu systemu wewnętrznej kontroli jakości zgodnie z krajowymi standardami kontroli jakości, który obejmuje w szczególności polityki, procedury oraz rozwiązania, a także mechanizmy określone w art. 64 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r, poz. 1421);
 • – oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 • – wskazanie kluczowego biegłego rewidenta, który posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych oraz będzie kierował się koniecznością zapewnienia wysokiej jakości badania i spełnienia wymogów w zakresie niezależności i kompetencji umożliwiających właściwe przeprowadzenie badania;
 • – oświadczenie o gotowości do obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowo za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;
 • – projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu
 • – wskazanie wynagrodzenia (ceny) za badanie sprawozdań finansowych i sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, określonego zgodnie z art. 80 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zasadami etyki zapewniające odpowiednią jakość wykonania czynności rewizji finansowej wraz z metodologią jego szacowania :
  • łącznie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku,
  • oddzielnie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku;
 • – wskazanie metody, terminu i harmonogramu badania sprawozdania finansowego;
 • – informację o doświadczeniu w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych w sektorze, w którym działa Spółka w formie wykazu przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat badań sprawozdań finansowych podmiotów operujących w sektorze, w którym działa Spółka ze wskazaniem danych podmiotu (nazwa, NIP, Regon, KRS);
 • – informację o pozycji  podmiotu badającego na rynku usług audytorskich w formie wykazu przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat badań sprawozdań finansowych podmiotów.

 

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wstępnego za rok 2019 do dnia 05.02.2020 r. Ostateczny termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 do dnia 16.03.2020 r. W stosunku do badania sprawozdawczości za rok następny 2020 – mają zastosowanie analogiczne terminy tj. 05.02.2021 r. oraz 16.03.2021 r.

 

 1. Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami pracy właściwymi dla biegłych rewidentów.

 

 1. Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie również sporządzenie dla Zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów do zarządu) i przekazanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • – cena,
 • – doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych w sektorze, w którym działa Spółka mierzone liczbą wykonanych badań sprawozdań finansowych podmiotów operujących w sektorze, w którym działa Spółka,
 • – pozycja podmiotu badającego na rynku usług audytorskich mierzona liczbą wykonanych badań sprawozdań finansowych podmiotów.

 

 1. Oferty w kopercie zabezpieczonej przed otwarciem przez osoby inne, aniżeli uprawnione przez Spółkę z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki PBW w Warszawie S.A. za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku”, należy składać w terminie do dnia 13 września 2019 r. do godziny 15:00 pod adresem: ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa.

 

 1. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu oraz nie spełniające wymogów zawartych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Decyduje data wpływu oferty do Spółki.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2019 r. w siedzibie Spółki.

 

 1. Rada Nadzorcza Spółki informuje, że podmiot składający ofertę nie może badać sprawozdania finansowego Spółki PBW w Warszawie S.A. więcej niż przez 5 kolejnych lat. Zgodnie z art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.) pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską musi być zawarta na okres nie krótszy niż dwa lata.

 

 1. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

KARTA KLIENTA

KARTA KLIENTA – rok 2019 (002)

 


Wynajem powierzchni

Oferujemy wynajem powierzchni biurowej i warsztatowej na terenie naszej siedziby w Warszawie jak również w Płocku przy ul. Portowa 10.

Zapraszamy do kontaktu:
Warszawa   W.Prędki             506 143 563
Płock            A.Kozierowska  506 143 570