Slipowanie i zimowanie łodzi w porcie Żerań

Oferujemy możliwość slipowania i zimowania łodzi na nabrzeżu w porcie „ŻERAŃ”
Dysponujemy betonowym slipem z nabrzeżem i wciągarkami elektrycznymi do 120t.
Slipowanie również bezpośrednio z przyczepy.
Nabrzeże jest monitorowane i dozorowane całodobowo.
Wykonujemy również remonty i konserwacje jednostek pływających.

Zapraszamy do kontaktu

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. informuje, że przeznacza do sprzedaży następujący środek transportu:

Marka: Ford Transit – autobus
Rok produkcji: 2007
Liczba miejsc siedzących: 17
Przebieg: 430 tys. km
Stan techniczny – uszkodzona skrzynia biegów
Cena sprzedaży: 16 300 zł netto
Pojazd można obejrzeć w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Portowej 10 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Propozycje zakupu pojazdu wraz z proponowaną ceną prosimy przesyłać na adres email: sekretariat@pbw.com.pl lub drogą pisemną na adres PBW w Warszawie S.A. ul. Modlińska 17, 03-199 WarszawaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Modlińska 17
03-199 WARSZAWA

PBW w Warszawie S.A. ma imponującą i długoletnią tradycję. Obecnie jesteśmy jedyną firmą tej wielkości i o takim potencjale kadrowym na terenie środkowej i dolnej Wisły . Jesteśmy solidnym partnerem biznesowym o bardzo dobrej kondycji finansowej. Powierzone zadania wykonujemy fachowo, rzetelnie i terminowo. Pomagamy rzekom płynąć. Zabezpieczamy przed powodzią. Chronimy środowisko.

OFERTY PRACY

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

1. Pracownik ogólnobudowlany.

Wymagania:
• doświadczenie i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy sieci wodno-kanalizacyjnych,
• umiejętności obsługi elektronarzędzi i sprzętu mechanicznego w tym: ubijaków i zagęszczarek.
• umiejętność montażu szalunków płytowych
• umiejętności organizacji pracy, komunikatywność, sumienność i wytrzymałość fizyczna, umiejętność pracy w zespole.

2. Pracownik obróbki skrawaniem

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne (minimum zawodowe z dużą praktyczną znajomością zawodu),
• minimum 3-letnia praktyka przy wykonywaniu prac na tokarkach i frezarkach konwencjonalnych w oparciu o dokumentację techniczną lub dostarczone części,
• posiadanie uprawnień do obsługi suwnic hakowych z napędem ręcznym sterowanych z poziomu roboczego,
• umiejętność współpracy, komunikatywność i sumienność.

Główne zadania:
• wykonywanie prac obróbki skrawaniem, w tym: tokarskich i frezarskich na maszynach konwencjonalnych,
• wykonywanie detali na podstawie dokumentacji technicznej i dostarczonych części,
.

3. Spawacz

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• minimum 3-letnia praktyka w zawodzie, mile widziane doświadczenie w pracy stoczniowej,
• uprawnienia spawalnicze – metoda 111, 135 i 136, mile widziana – 311,
• umiejętność czytania rysunku technicznego,
• dokładność, precyzja, odpowiedzialność,

4. Pracownicy obsługi obiektów pływających

• Kierownik statku

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• minimum 3-letnia praktyka w zawodzie,
• patent żeglarski – kapitan żeglugi śródlądowej,
• znajomość przepisów żeglugowych,
• umiejętność współpracy, komunikatywność i sumienność.

• Mechanik

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• minimum 3-letnia praktyka w zawodzie,
• patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej,
• znajomość przepisów żeglugowych,
• umiejętność współpracy, komunikatywność i sumienność.

• Marynarz

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
• umiejętność współpracy, komunikatywność i sumienność.

OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• stałą i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
• niezbędne narzędzia pracy,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji,
• przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole,

RADA NADZORCZA
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIEM

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 17
działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) oraz art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku,

1. Oferent przedstawia tylko jedną ofertę, przy czym powinna ona zawierać dwa warianty
współpracy, tj. obejmujące badanie sprawozdań finansowych:
1) łącznie za dwa lata obrotowe – kończące się odpowiednio: 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku;
2) za dwa lata obrotowe oddzielnie – kończące się odpowiednio: 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.
2. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powinna w
szczególności spełniać następujące warunki tj. zawierać:
1) informacje o oferencie, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
2) informacje o posiadanym doświadczeniu w zakresie badania sprawozdań finansowych;
3) referencje potwierdzające wykonanie badania sprawozdań w spółkach z branży, w której działa Spółka;
4) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;
5) informacje o opracowaniu i wdrożeniu systemu wewnętrznej kontroli jakości zgodnie z krajowymi standardami kontroli jakości, który obejmuje w szczególności polityki, procedury oraz rozwiązania, a także mechanizmy określone w art. 64 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415),
6) oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
7) wskazanie kluczowego biegłego rewidenta, który posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych oraz będzie kierował się koniecznością zapewnienia wysokiej jakości badania i spełnienia wymogów w zakresie niezależności i kompetencji umożliwiających właściwe przeprowadzenie badania;
8) oświadczenie o gotowości do obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowo za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;
9) projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu
10) wskazanie wynagrodzenia (ceny) za badanie sprawozdań finansowych i sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, określonego zgodnie z art. 80 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zasadami etyki zapewniające odpowiednią jakość wykonania czynności rewizji finansowej wraz z metodologią jego szacowania:
a) łącznie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku,
b) oddzielnie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2022 roku;
11) wskazanie metody, terminu i harmonogramu badania sprawozdania finansowego;
12) informację o doświadczeniu w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych w sektorze, w którym działa Spółka w formie wykazu przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat badań sprawozdań finansowych podmiotów operujących w sektorze, w którym działa Spółka ze wskazaniem danych podmiotu (nazwa, NIP, Regon, KRS);
13) informację o pozycji podmiotu badającego na rynku usług audytorskich w formie wykazu przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat badań sprawozdań finansowych podmiotów.

3. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wstępnego za rok 2021 do dnia 05.02.2022 r. Ostateczny termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 do dnia 16.03.2022 r. W stosunku do badania sprawozdawczości za rok następny 2022 – mają zastosowanie analogiczne terminy tj. 05.02.2023 r. oraz 16.03.2023 r.
4. Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami pracy właściwymi dla biegłych rewidentów.
5. Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie również sporządzenie dla Zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów do zarządu) i przekazanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki.
6. Kryteria wyboru ofert:
1) cena,
2) doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych w sektorze, w którym działa Spółka mierzone liczbą wykonanych badań sprawozdań finansowych podmiotów operujących w sektorze, w którym działa Spółka,
3) pozycja podmiotu badającego na rynku usług audytorskich mierzona liczbą wykonanych badań sprawozdań finansowych podmiotów.

7. Oferty w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki PBW w Warszawie S.A. za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku”, należy składać w terminie do dnia 17 września 2021 r. do godziny 14:00 pod adresem: ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa.
8. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu oraz niespełniające wymogów zawartych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2021 r. o godz. 9 00w siedzibie Spółki przez przedstawicieli Rady Nadzorczej w składzie : Przewodniczący RN i członek RN.
10. Rada Nadzorcza Spółki informuje, że zgodnie z art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską musi być zawarta na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na następne okresy dwuletnie.

do góry