Slipowanie i zimowanie łodzi w porcie Żerań

Oferujemy możliwość slipowania i zimowania łodzi na nabrzeżu w porcie „ŻERAŃ”
Dysponujemy betonowym slipem z nabrzeżem i wciągarkami elektrycznymi do 120t.
Slipowanie również bezpośrednio z przyczepy.
Nabrzeże jest monitorowane i dozorowane całodobowo.
Wykonujemy również remonty i konserwacje jednostek pływających.

Zapraszamy do kontaktu

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 400 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 grudnia 2019r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §1 Ksh, na 3 dni przed terminem Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie ul. Modlińska 17 pokój nr 76 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

Pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał dostępne są w siedzibie Spółki. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej pod adresem www.pbw.com.pl

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

23 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 2. Zarząd sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:

sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”,

23 ust.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

„3. Zarząd, w spółkach w których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadza do statutów lub umów tych spółek odpowiednie zasady wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym , w tym w szczególności zasady dotyczące:

zarządzania składnikami majątku,
członków organów nadzorczych i zarządzających,
prawa właściwego dla siedziby podmiotu.”,

29 ust.1 pkt.14) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi z zakresu stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”,

53 ust. 3 pkt f i g otrzymują nowe następujące brzmienie:

nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,

nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,”,

56 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału we własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w użytkowaniu wieczystym o wartości rynkowej przekraczającej:

1,5 % sumy aktywów Spółki lub 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
100 000,00 (słownie sto tysięcy) złotych ale nie przekracza 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych lub 1,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.”,

56 ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

„8. Rozporządzenie, innymi niż określone w ust. 1 i 2, składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza

1,5% sumy aktywów Spółki lub 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych ale nie przekracza 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 1,5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.”,

 

56 ust. 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„10. Nabycie, leasing innych niż określone w pkt 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej:

1,5% sumy aktywów Spółki lub 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych ale nie przekraczającej 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 1,5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.”,

 

56 ust. 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„17. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody Rady Nadzorczej.”,

 

§ 56 ust. 18 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„18. Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 17 – wymaga zgody Rady Nadzorczej.”,

 

§ 57 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd dokonuje zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad:

zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych;

Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzania przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:

przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Walnego Zgromadzenia,
zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym Spółki na zasadach określonych uchwała Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu.
Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

 

1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,

2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji,

3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  2. b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego organów albo wspólnicy,
  3. c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  4. d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a) – c),
  5. e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję,

 

warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt.8) może przewidywać wyższą wysokość wadium,

przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,

Spółka może odstąpić od  wyceny zbywanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

  1. a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  2. b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

 

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, wzory oświadczeń o braku przesłanek określonych w pkt.3), formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka,

organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,

przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”.

Wynajem powierzchni

Oferujemy wynajem powierzchni biurowej i warsztatowej na terenie naszej siedziby w Warszawie jak również w Płocku przy ul. Portowa 10.

Zapraszamy do kontaktu:
Warszawa   W.Prędki             506 143 563
Płock            A.Kozierowska  506 143 570


Certyfikaty