Slipowanie i zimowanie łodzi w porcie Żerań

Oferujemy możliwość slipowania i zimowania łodzi na nabrzeżu w porcie „ŻERAŃ”
Dysponujemy betonowym slipem z nabrzeżem i wciągarkami elektrycznymi do 120t.
Slipowanie również bezpośrednio z przyczepy.
Nabrzeże jest monitorowane i dozorowane całodobowo.
Wykonujemy również remonty i konserwacje jednostek pływających.

Zapraszamy do kontaktu

Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

5. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

8. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na ósmą kadencję.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §1 Ksh, na 3 dni przed terminem Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie ul. Modlińska 17 pokój nr 76 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

Pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał dostępne są w siedzibie Spółki. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej pod adresem www.pbw.com.pl

Zapytanie ofertowe

 1. Dane Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17, 03-199 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000015995, NIP: 525-000-25-86, REGON: 000078960, Kapitał Zakładowy 19 478 984,90 PLN, wpłacony w całości.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie obsługi prawnej na rzecz PBW S.A.:
  • w zakresie spraw spółki, w tym spraw organizacyjnych PBW i jego działalności gospodarczej (sprawy w szczególności z zakresu prawa: handlowego, cywilnego, administracyjnego, pracy, podatkowego, wodnego i przepisów związanych, a także postępowania cywilnego i administracyjnego);
  • w zakresie udziału PBW w postępowaniach o zamówienia publiczne – zarówno jako wykonawca jak i podwykonawca, czy dalszy podwykonawca;
  • w zakresie i w związku z prowadzonymi przez PBW negocjacjami.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, takich usług jak:

Zakres usług:

 

 • w zakresie spraw wymienionych w pkt 1:
 1. udzielanie porad prawnych,
 2. sporządzanie opinii prawnych,
 3. sporządzanie wzorców umów,
 4. weryfikacja umów i projektów umów dla PBW,
 5. pomoc w sprawach pracowniczych,
 6. pomoc w zakresie interpretacji przepisów praw podatkowego,
 7. pomoc przy opracowywaniu projektów regulacji wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania PBW,
 8. przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie przez organami administracji oraz sądami i innymi organami,
 9. dyżur w siedzibie spółki w dniach posiedzeń Rady Nadzorczej (zgodnie ze statutem przynajmniej 6 posiedzeń w roku),
 10. dyżury w siedzibie (min. 2 razy tygodniowo, łącznie około 8 godz.),

 

 • w zakresie zamówień publicznych:
 1. weryfikacje ofert,
 2. pomoc lub udział, w tym reprezentacja w postępowaniach odwoławczo-skargowych,
 3. przygotowanie zawiadomień organów kontrolnych, w tym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czy Instytucji Zarządzających o nieprawidłowościach w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 4. bieżące doradztwo, udział w przygotowywaniu pytań kierowanych do zmawiającego,
 5. 2 szkolenia w roku minimum 6 godzin jednorazowo.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

Czas nieoznaczony, począwszy od dnia podpisania umowy (przewidywany termin rozpoczęcia 1 czerwca 2019 r.)

 

 

 1. Opis wymagań jakie spełniać winien Wykonawca:
  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje min. 10 zleceń polegających na świadczenie pomocy prawnej, w tym minimum 5 w sprawach z zakresu tematyki zamówień prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z 29.1.2004 r. – Prawa zamówień publicznych Zlecenia mogą/mogły być realizowane w ramach jednej lub wielu umów o pomoc prawną;
  • Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zam. min. 1 osobę posiadającą uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej, w tym nie mniejsze niż 3 lata w sprawach z zakresu tematyki zamówień udzielnych w oparciu o przepisy ustawy – Prawa zamówień publicznych;
  • musi wykazać, że skieruje do realizacji zam. min. 1 osobę posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie po stronie wykonawcy i zamawiającego w zakresie ustawy – Prawa zamówień publicznych.
 2. Wykaz żądanych dokumentów, oświadczeń i informacji jakie powinna zawierać oferta:
 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 • wykaz wykonanych zamówień;
 • wykaz osób skierowanych do realizacji umowy.

 

 1. Kryterium oceny ofert.

 

Cena łączna oferty brutto 100%

 

(Cena ryczałtowa za 1 miesiąc świadczenia usługi, z wyłączeniem zastępstwa prawnego przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą)

 

 1. Termin i miejsce / sposób złożenia oferty.

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019 r. w Sekretariacie Prezesa zarządu lub na adres e-mail: sekretariat@pbw.com.pl

 

 1. Inne informacje związane z zapytanie ofertowym:
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  • W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
  • Zmawiający przewiduje możliwość negocjacji złożonych ofert z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

 

W związku z otrzymanymi pytaniami informujemy, co następuje:

 

1) w ramach modułu „sprawy spółki” (pkt. 1 zapytania) Zamawiający przewiduje dyżury w siedzibie Spółki, min. 2 razy tygodniowo, łącznie około 8 godz. Czy poza sytuacjami pilnymi można przyjąć, że, co do zasady, dyżury odbywać się będą w ustalone dni dwa razy w tygodniu po 4 godziny?

Odp. Tak.

2) ile spraw sądowych (z podziałem na pracownicze / gospodarcze / egzekucyjne / inne) i administracyjnych prowadzi obecnie Spółka? Jaka część z nich podlegałaby przejęciu przez nowego wykonawcę?

Odp. Spółka nie przewiduje przejęcia spraw sądowych.

3) czy słusznie zakładamy, że Zamawiający przewiduje korzystanie ze wsparcia Wykonawcy również w czasie poza dyżurami, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail)? Czy możliwe jest podanie orientacyjnych oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie  –  w szczególności odnośnie liczby / czasu takich konsultacji, oczekiwanego terminu wykonania opinii / projektu dokumentu?

Odp. Zamawiający w zależności od bieżących potrzeb przewiduje korzystanie ze wsparcia Wykonawcy również w czasie poza dyżurami, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, należy przyjąć od kilku do kilkunastu konsultacji tygodniowo.

4) czy moduł „zamówień publicznych”  (pkt. 2 zapytania) obejmuje dyżury w Spółce czy wyłącznie działanie na żądanie Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie różnicuje zakresu spraw które będą poruszane na dyżurze w siedzibie Spółki.

5) w ilu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Spółka brała udział w roku 2017 i 2018?

Odp. Spółka analizuje średnio kilkadziesiąt postępowań rocznie.

6) ile rocznie i jakiego rodzaju Spółka prowadzi negocjacje (pkt. 3 zapytania).

Odp. Spółka prowadzi głównie negocjacje dotyczące zawierania różnego typu kontrakty.

 

W związku z otrzymanymi pytaniami informujemy, co następuje:

 

 • czy dla wykazania spełniania warunków w zakresie doświadczenia podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jak i doświadczenia osób skierowanych do jego realizacji wystarczające jest złożenie oświadczenia w tym zakresie, czy też wymagają Państwo dodatkowych dokumentów w tym zakresie, a jeżeli tak, to jakich – listy referencyjne, kopie umów na obsługę prawną?

odp. oprócz złożenia oświadczenia Zamawiający oczekuje przekazania wykazu wykonanych zamówień, listy referencyjne mile widziane;

 

 • czy dla wykazania faktu realizacji zleceń wystarczającym jest wskazanie podmiotów z jakimi Kancelaria ma zawarte umowy na stała obsługę prawną ( w ramach tych umów realizuje się kilkanaście zleceń miesięcznie), czy też wymagają Państwo przedstawienia listy konkretnych spraw – w takim przypadku proszę o informacje jakie dane są wystarczające (pytanie jest istotne z punktu widzenia dbałości o ochronę tajemnicy Klienta).

odp. Zamawiający oczekuje przekazania wykazu podmiotów dla których Wykonawca realizował/realizuje zlecenia z ogólnym określeniem przedmiotu zlecenia.

 

 • co Zamawiający ma na myśli w sekcji „wykaz żądanych dokumentów, oświadczeń i informacji”, żądając „wykazu wykonanych zamówień” – jaka ilość takich zamówień jest wystarczająca?

 

odp. analogicznie do udzielonej odpowiedzi dla pkt 1) i 2) – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje min. 10 zleceń polegających na świadczenie pomocy prawnej, w tym minimum 5 w sprawach z zakresu tematyki zamówień prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z 29.1.2004 r. – Prawa zamówień publicznych Zlecenia mogą/mogły być realizowane w ramach jednej lub wielu umów o pomoc prawną


Wynajem powierzchni

Oferujemy wynajem powierzchni biurowej i warsztatowej na terenie naszej siedziby w Warszawie jak również w Płocku przy ul. Portowa 10.

Zapraszamy do kontaktu:
Warszawa   W.Prędki             506 143 563
Płock            A.Kozierowska  506 143 570