Slipowanie i zimowanie łodzi w porcie Żerań

Oferujemy możliwość slipowania i zimowania łodzi na nabrzeżu w porcie „ŻERAŃ”
Dysponujemy betonowym slipem z nabrzeżem i wciągarkami elektrycznymi do 120t.
Slipowanie również bezpośrednio z przyczepy.
Nabrzeże jest monitorowane i dozorowane całodobowo.
Wykonujemy również remonty i konserwacje jednostek pływających.

Zapraszamy do kontaktu

Ogłoszenie

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. na posiedzeniu w dniu 16.04.2021roku, podjęła uchwałę o powołaniu, z dniem 16.04.2021 r. , Pana Marcina Świerżewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nowej kadencji.

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul.Modlińskiej 17, 03-199 Warszawa, NIP:525-000-25-86, REGON: 000078960, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995 działając na podstawie § 25 statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółki Akcyjnej na 3 letnią kadencję.
Opis wymagań:
I. WYMAGNIA OBLIGATORYJNE
1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub
wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
6) nie podlega określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska
członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
II. DODATKOWYMI ATUTAMI KANDYDATÓW BĘDĄ:
Złożone dokumenty i oświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje przydatne do oceny kompetencji
kandydata
Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z
poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie
umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym
charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz
uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby zainteresowane kandydowaniem na wyżej wymienione stanowisko proszone są o złożenie w
podanej poniżej kolejności następujących dokumentów:1) kwestionariusz osobowy;
2) CV (życiorys zawodowy) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w
pracy zawodowej;
3) list motywacyjny;
4) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej
niż 30 dni przed datą zgłoszenia;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych;
6) dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje kandydata;
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (zał.l);
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (zał.2);
9) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego (zał.3);
10) w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.: oświadczenie o złożeniu Ministrowi
Infrastruktury – w związku z wszczęciem niniejszego postępowania – oświadczenia lustracyjnego
lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 430 z późn. zm.) (zał.4);
11) oświadczenia:
a) o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym z oskarżenia publicznego
(zał.5);
b) oświadczenie w przedmiocie skazania prawomocnym wyrokiem sądu (zał.6);
c) oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji społecznego współpracownika, zatrudnienia w
biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu
Europejskiego na podstawie umowy o pracę, świadczenia pracy na podstawie umowy
zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze (zał.7);
d) oświadczenie dotyczące uczestnictwa w składzie organu partii politycznej, reprezentującego
partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań (zał.8);
e) oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę,
świadczenia pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
o podobnym charakterze (zał. 9);
f) oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub
zakładowej organizacji związkowej Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w
Warszawie S.A. (zał. 10)
g) oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, która może
powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki (zał.ll);
h) oświadczenie o uzyskaniu absolutorium (dotyczy osób dotychczas zasiadających w organach
nadzorczych i zarządzających (zał.12).
Ww. dokumenty powinny być złożone:
1) kwestionariusz osobowy, CV i list motywacyjny oraz oświadczenia w formie pisemnej opatrzonej
własnoręcznym podpisem kandydata
2) zaświadczenia o niekaralności, dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje w
formie odpisów lub w kopiach poświadczonych.
Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej, kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub
urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z
postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat może złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje i umiejętności, w szczególności opinie lub referencje.
IV. TRYB POSTĘPOWANIA
1) Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, ul. Modlińska 17, 03-199
Warszawa, w godz. 800
– 1400 w sekretariacie Spółki, w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r., do godz. 12.00.
2) Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na
adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. ul. Modlińska
17, 03-199 Warszawa, z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa
Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółki Akcyjnej – NIE
OTWIERAĆ”.
3) Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym
wyżej (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie,
nie będą rozpatrywane.
4) Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego są udostępnione na stronie internetowej
www.pbw.com.pl
5) Podstawowe informacje o Spółce, dostępne są na stronie: www.pbw.com.pl a także pod nr KRS
0000040398 w systemie https://ekrs.ms.gov.pl/
6) Informacje o Spółce będą udostępniane kandydatom w sekretariacie Spółki w dni robocze w
terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 13 kwietnia 2021 r. po uprzednim
złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności. Zakres udostępnianych
informacji obejmuje Statut Spółki, Regulamin organizacyjny, Sprawozdanie finansowe za 2019 r.,
sprawozdanie F01 za 4 kwartały 2020 r.
7) Kandydaci, w procesie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółki Akcyjnej, zostaną poddani ocenie
i weryfikacji przez Radę Nadzorczą Spółki.
8) Otwarcia zgłoszeń i ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych dokona, w
dniu 14 kwietnia 2021 r. w godz.12 00 – 1500 siedzibie Spółki, Zespół powołany przez Radę
Nadzorczą.
9) O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną
lub elektroniczną. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w terminie od 16 kwietnia do 30
kwietnia 2021 r. i kolejnych jeżeli zaistnieje taka konieczność (w przypadku większej liczby
zgłoszeń kandydaci zostaną zawiadomieni o terminie rozmowy indywidualnie).
10) Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie
uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
11) Rada Nadzorcza skontaktuje się wyłącznie z kandydatami, których zgłoszenia spełniają wymogi
formalne.
12) Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu
państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
e) finanse przedsiębiorstwa i rachunkowość.V. INFORMACJE DODATKOWE
1) Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną zwrócone po
zakończeniu postępowania za pomocą operatora pocztowego o ile kandydat nie odbierze
dokumentów osobiście.
2) W przypadku wyboru i powołania na Prezesa, Zarządzający będzie podlegał ograniczeniom w
prowadzeniu działalności gospodarczej, określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).
3) W przypadku wyboru i powołania na Prezesa będzie zawarta umowa o świadczenie usług
zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz zasadami nadzoru właścicielskiego KPRM
httos://nadzor.karm.aov.pl/dokumenty.
4) Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu
kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają
rozpatrzeniu.
5) Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez
wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn.
6) Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez kandydata z tytułu uczestnictwa w postępowaniu
kwalifikacyjnym; kandydaci nie mogą również występować z roszczeniami wobec Spółki z tytułu
korzyści utraconych.
7) Spółka nie udziela dodatkowych wyjaśnień dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, których
zakres wykraczałby poza treść niniejszego ogłoszenia i mógł stwarzać wątpliwości natury
równości stron uczestników postępowania kwalifikacyjnego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz osobowy dla kandydata
Zał. nr 12 oświadczenie o absolutorium
Zał.nr 11 oświadczenie w przedmiocie konfliktu interesów
Zał. nr 10 oświadczenie-pełnienia funkcji z wyboru
Zał. nr 9 oświadczenie o zatrudnieniu w partii politycznej
Zał. nr 8 oświadczenie o uczestnictwie w składzie organu partii politycznej
Zał. nr 7 oświadczenie o pełnieniu funkcji albo zatrudnieniu
Zał. nr 6 oświadczenie o nieskazaniu wyrokiem
Zał. nr 5 oświadczenie o nietoczącym się postepowaniu karnym
Zał. nr 4 oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracujnego
Zał. nr 3 oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom
Zał. nr 2 oświadczenie o pełni praw publicznych
Zał. nr 1 oświadczenie o pełnej zdolnosc do czynności

– – – – — – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., z
siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17, 03-199 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, NIP 525-000-25- 86,
REGON 000078960.
2) Kontakt z Administratorem możliwy poprzez adres e-mail: sekretariat@pbw.com.pl , telefonicznie pod numerem +48-22
811 29 83, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym będą przetwarzane:
a) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, Ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679- RODO;
b) w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy, której ma być Pani/Pan stroną oraz do jej wykonania – podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
c) w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu Radzie Nadzorczej
Administratora oceny i weryfikacji złożonych kandydatur;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora
– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
polegający na umożliwieniu Przedsiębiorstwu Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie
obrony praw przysługujących spółce.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi prawne, a w stosowanych
przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności przepisy z zakresu jawności informacji publicznej.5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
8) Każdy sprzeciw jest indywidualnie rozpatrywany lecz, nie każdy będzie musiał być uwzględniony. Ewentualna odmowa
uwzględnienia zawsze będzie zawierała uzasadnienie.
9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11) W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, podanie danych osobowych jest wymagane w celu ich wykonania. W pozostałym zakresie podanie
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Konsekwencją
niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjn

Ogłoszenie

Z otwarcia ofert w sprawie złożenia wniosku o dopuszczenie do postępowania mającego na celu złożenie oferty na opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości PBW S.A w Warszawie ul. Modlińska 17 z dnia 25 stycznia 2021 r. godz.900.

PBW S.A. w Warszawie ul. Modlińska 17 dokonała wyboru wniosku firmy MSA Spółka ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. mieszcząca się w Warszawie 03-914 ul. Saska 72/4 do negocjacji na opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości Spółki w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17.Spółka spełniła wymogi zawarte w ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do udziału w postępowaniu w sprawie złożenia wniosku o dopuszczenie do postępowania mającego na celu złożenie oferty na opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., z siedzibą przy ul. Modlińskiej 17, 03-199 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, NIP 525-000-25-86, REGON 000078960
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W pierwszym etapie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez wykonawców, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udział w postępowaniu oraz wyłoni maksymalnie 3 wykonawców, z którymi będzie powadził negocjacje, po których nastąpi etap składania ofert.
Kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i którzy złożyli wnioski z wstępną najniższą ceną za realizację zamówienia.
Warunki i termin negocjacji oraz warunki i termin składania ofert zostaną określone w stosownych zaproszeniach.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17 oraz przygotowaniu w oparciu o zatwierdzoną koncepcję założeń i dokumentacji inwestycji na ww. nieruchomości. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji inwestycji związanej z uzyskiwaniem niezbędnych zgód i zezwoleń. Usługi nie obejmują projektowania.
Zakres potrzeb zamawiającego określający przedmiot zamówienia zostanie określony w zaproszeniu do negocjacji. Opis przedmiotu zamówienia zostanie określony w zaproszeniu doskładania ofert.
4. Części zamówienia, która nie mogą być powierzona podwykonawcom
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.
5. Termin wykonania zamówienia
Rok 2021
6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania uprawnień w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.
Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.
7. Informacje o miejscu i terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz o miejscu, terminie i trybie otwarcia wniosków
1) Miejsce i termin składania wniosków
Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego:
przy ul. Modlińskiej 17, 03-199 Warszawa
Termin składania wniosków: 22 stycznia 2021 r. do godz. 12:00.
2) Miejsce i termin otwarcia wniosków
Otwarcie wniosków odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:
przy ul. Modlińskiej 17, 03-199 Warszawa
Termin otwarcia wniosków; 25 stycznia 2021 r. do godz. 9:00.
3) Tryb otwarcia wniosków
Otwarcie wniosków będzie jawne. Podczas otwarcia wniosków Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wstępnej ceny wykonania zamówienia.
8. Termin ważności wniosków
Termin ważności wniosków wynosi 30 dni. W tym terminie wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji na zaproszenie zamawiającego. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania wniosków.
9. Opis sposobu przygotowania wniosków.
1)Wniosek należy sporządzić na piśmie.
2)Wniosek powinien być sporządzona w języku polskim.
3)Wniosek powinien zawierać: wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawierający określenie przedmiotu zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków i
zawierający zobowiązanie do przystąpienia do negocjacji w terminie ważności wniosków oraz opis uprawnień i doświadczenia wykonawcy wraz z dokumentami na ich
potwierdzenie.
4)Wniosek powinien być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
5)Kopie dokumentów dołączone do wniosku, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisała ofertę.
6)Wszystkie strony wniosku powinny być ze sobą spięte, ponumerowane i podpisane lub parafowane przez osobę(y), która(e) podpisała(y) wniosek.
7)Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek.
8)Wniosek powinna być złożony w zamkniętej kopercie opisanej nazwą (firmą), adresem wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób: „Wniosek o dopuszczenie do udziały w
postępowaniu na zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Modlińskiej 17. Nie otwierać przed dniem 25.01.2021 r., godz. 9:00”
10. Ocena wniosków i wybór kwalifikacja wykonawców
1)Zamawiający przeprowadzi badanie wniosków, które zostaną złożone w wymaganym terminie. W toku badania Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o usunięcie
ewentualnych braków formalnych. Wnioski niespełniające wymagań określonych w Ogłoszeniu zostaną odrzucone.
2)Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków. Zamawiający odrzuci wniosek wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień.
3)Zamawiający dokona oceny wniosków, które nie zostaną odrzucone.
11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielanie wyjaśnień treści ogłoszenia
1) Wykonawcy mogą przesyłać oświadczenia, wnioski, zapytania oraz inne dokumenty:
a)pocztą na adres Zamawiającego;
b)pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pbw.com.pl
2) Zamawiający będzie przesyłał zawiadomienia, odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz inne informacje i dokumenty pocztą elektroniczną lub pocztą na adresy wykonawców.

Wynajem powierzchni

Oferujemy wynajem powierzchni biurowej i warsztatowej na terenie naszej siedziby w Warszawie jak również w Płocku przy ul. Portowa 10.

Zapraszamy do kontaktu:
Warszawa   W.Prędki             506 143 563
Płock            A.Kozierowska  506 143 570


Certyfikaty

do góry