Slipowanie i zimowanie łodzi w porcie Żerań

Oferujemy możliwość slipowania i zimowania łodzi na nabrzeżu w porcie „ŻERAŃ”
Dysponujemy betonowym slipem z nabrzeżem i wciągarkami elektrycznymi do 120t.
Slipowanie również bezpośrednio z przyczepy.
Nabrzeże jest monitorowane i dozorowane całodobowo.
Wykonujemy również remonty i konserwacje jednostek pływających.

Zapraszamy do kontaktu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
  ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

  Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte i będzie przeprowadzone na podstawie i zgodnie
  z postanowieniami Statutu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. w szczególności § 24 ust. 3 i § 25 ust. 1, 2, w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia.

  Wymagania obligatoryjne:
  1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie musi spełniać łącznie następujące warunki:
  a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  b) posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
  f) niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
  Wymagania dodatkowe:
  a) doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym działa Spółka,
  b) doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach spółek prawa handlowego,
  c) komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  c) jest zatrudniona przez partię polityczną̨ na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
  3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:
  a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
  b) dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
  c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
  d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
  e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
  f) aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
  g) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien dołączyć do zgłoszenia informację o złożeniu Ministrowi Infrastruktury oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów;
  h) upoważnienie Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. do umieszczenia danych i informacji o kandydacie i wizerunku kandydata na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.. oraz ich przekazania Skarbowi Państwa – akcjonariuszowi Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. (reprezentowanemu przez Ministra Infrastruktury), celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w przypadku wyłonienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, na stanowisko którego postępowanie dotyczy.
  4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
  5. Oświadczenia kandydata i dokumenty, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski.
  6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
  b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
  7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w każdym czasie na stronie internetowej https://pbw.com.pl/ Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki mogą zostać udostępnione kandydatom do wglądu na ich wniosek w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-14.00 od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym do dnia 16 kwietnia 2024 roku do godz. 14.00.
  8. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 16 kwietnia 2024 roku o godz. 14.00. Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 8.00 – 14.00). Decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.
  9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17 kwietnia 2024 roku.
  10. Oceny kompletności i poprawności złożonych zgłoszeń oraz danych i wymagań stawianych kandydatom dokona Zespół do otwarcia i weryfikacji zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. powołany uchwałą Rady Nadzorczej.
  11. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
  12. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 22 kwietnia 2024 roku i ewentualnie w dniach następnych w zależności od liczby zgłoszeń w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany do dnia 19 kwietnia 2024 roku telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać zmieniony. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
  13. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:
  a) wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa Spółka;
  b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;
  d) doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w spółce;
  e) dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość języka angielskiego.
  14. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat kandydata.
  15. Rada Nadzorcza powiadomi telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
  16. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  17. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  18. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

  Klauzura Ochrony Danych Osobowych

Zapytania ofertowe

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. wynajmie:

 • 2 koparki gąsienicowe 20 ton<
 • 2 koparki gąsienicowe 30 ton
 • 2 koparki kołowe 16 ton
 • Wszystkie koparki nie starsze niż 4 lata.

 • 2 wywrotki trójstronne, trzyosiowe, z HDS
 • Czas wynajmu – 18 miesięcy

  Oferty należy składać na adres: sekretariat@pbw.com.pl
  Telefon 605 143 563
  Termin składania ofert: do 08.04.2024r.
  Okres wynajmu: 18 mcy

Zapytania ofertowe

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. („PBW w Warszawie S.A”) 03-190, Warszawa, ul. Modlińska 17 ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego)

Sprostowanie i zmiana treści ogłoszenia:
Na podstawie pkt. 20 opublikowanego Ogłoszenia o przetargu Sprzedający wprowadza sprostowania:

Było:

4. Informacja o wadium:

Wadium w wysokości 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100), płatne na rachunek bankowy przelewem nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu na konto Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. o numerze:

Treść obowiązująca:

4. Informacja o wadium:

Wadium w wysokości 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100), płatne na rachunek bankowy przelewem nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu na konto Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. o numerze:

W pozostałych częściach treści ogłoszenia nie dokonuje się zmian.

Zarząd
Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. („PBW w Warszawie S.A”)
03-190, Warszawa, ul. Modlińska 17 ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2023 na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego)

1. Przedmiot przetargu:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmujące działki gruntu o łącznej powierzchni 26 821 m2 o numerach ewidencyjnych 17/1 (o powierzchni 344 m2), działki gruntu 18 (o powierzchni 16 727 m2) oraz fragmentu działki gruntu 19 (o powierzchni 9 750 m2) znajdujące się w Warszawie, ul. Modlińska 17,
b) prawo własności do budynków znajdujących się na działce nr 18 i 19 tj. budynek socjalno- administracyjny Berlin I o pow. użytkowej 879,40 m2, budynek socjalno administracyjny Berlin II o pow. użytkowej 1 013,90 m2, łącznik pomiędzy budynkiem Berlin I i II o pow. użytkowej 32,50 m2, barak biurowo – gospodarczy o pow. użytkowej 381,40 m2 oraz budynku portierni o pow. 57,20 m2 oraz 6 budowlach nietrwale związanych z gruntem w formie magazynów, garaży niezaewidencjonowanych na mapach.

Powyższe nieruchomości gruntowe wpisane są do księgi wieczystej o nr WA3M/00415051/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości gruntowe stanowią własność Skarbu Państwa i pozostają w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. informuje, iż przedmiot postępowania przetargowego stanowi w chwili obecnej przedmiot najmu zaś na terenie ww. nieruchomości realizowana jest działalność prowadzona przez najemców.
Po zawarciu umowy sprzedaży, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy w zakresie bieżącej obsługi najemców.

Na dzień ogłoszenia przetargu w dziale IV Księgi Wieczystej nr WA3M/00415051/2 prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej m.in. działkę o numerze ewidencyjnym 17/1 ujawniona została hipoteka umowna do kwoty 6 000 000 zł, na rzecz wierzyciela hipotecznego tj. FUNDUSZU ROZWOJU SPÓŁEK SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności objętego niniejszym przetargiem, przedmiot sprzedaży wolny będzie od praw i ograniczeń na rzecz osób trzecich w tym wierzycieli hipotecznych, za wyjątkiem praw i ograniczeń wynikających z umów najmu, o jakich mowa jest wyżej.

2. Opis nieruchomości:

Dla przedstawionego terenu, na chwilę obecną brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla całego obszaru Warszawy opracowano dokument planistyczny: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r. z późniejszymi zmianami. Wg ww. studium, nieruchomość jest częściowo w obszarze, opisanym, jako tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, oznaczone symbolem PU.12.
Według zapisów w ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolem:
a) działka nr 17/1, obręb 4-06-13, symbolem Ba – tereny przemysłowe, na działce zostanie ustanowiona służebność na rzecz Sprzedającego,
b) działka nr 18, obręb 4-06-13, symbolem Ba – tereny przemysłowe,
c) fragment działki nr 19 (podział działki nr 19 nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej, a przed zawarciem umowy sprzedaży), obręb 4-06-13, symbolem Ba – tereny przemysłowe, na działce zostanie ustanowiona służebność na rzecz Sprzedającego.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 233 970 zł netto (słownie szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)

Do ceny doliczone zostaną należne podatki.

4. Informacja o wadium

Wadium w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), płatne na rachunek bankowy przelewem nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu 10.08.2023r. na konto Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. o numerze:
78 1500 1070 1210 7005 0660 0000
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania wadium na wskazanym rachunku bankowym Organizatora przetargu.
Przelew bezwzględnie należy opisać: „Wadium do sprzedaży nieruchomości w Warszawie, ul. Modlińska 17, działki nr 17/1, 18 oraz fragment działki nr 19 – PBW w Warszawie S.A.”
Wpłacone wadium:
a) przepadnie na rzecz PBW w Warszawie S.A., jeżeli żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
b) przepadnie na rzecz PBW w Warszawie S.A., jeżeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku,
c) złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
d) wniesione na poczet przetargu pisemnego przez Oferentów, którzy zaoferowali najwyższe oferty o równej wysokości, zalicza się jako wadium wniesione do dodatkowego przetargu pisemnego, pozostałym Uczestnikom wadia są zwracane w ciągu 7 dni.
e) w przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia na sprzedaż nieruchomości wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia wydania stosownej decyzji.

5. Dopuszcza się składanie ofert jedynie na zakup wszystkich Nieruchomości łącznie. Oferty złożone odrębnie na każdą nieruchomość nie będą rozpatrywane.

6. Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 16.08.2023r. do godziny 11:00 na adres prowadzącego sprzedaż w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta do sprzedaży nieruchomości w Warszawie, ul. Modlińska 17, działki nr 17/1, 18 oraz fragment działki nr 19 – PBW w Warszawie S.A. nie otwierać do 16.08.2023r. do godz. 12:00”

Za termin złożenia Oferty uważa się termin wpływu oferty na adres Prowadzącego przetarg.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do adresata.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16.08.2023r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Modlińskiej 17 w Warszawie, sala konferencyjna nr 65.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest terminowe wniesienie wadium.

7. Nieruchomości można oglądać począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 09.08.2023r. po uprzednim ustaleniu terminu z wyznaczonym pracownikiem PBW w Warszawie S.A. – kontakt telefoniczny pod numerem 22 811 29 83.

8. Dokumentacja przetargowa:

– Formularz oferty wraz z oświadczeniami
– Regulamin postępowania przetargowego
– wyciąg z Ksiąg Wieczystych
– projekt podziału działki nr 19
zostanie przekazana Oferentom po uprzednim przesłaniu wniosku o jej udostępnienie na adres email sekretariat@pbw.com.pl

9. Oferta

Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, PESEL/NIP,
b) datę i miejsce sporządzenia oferty,
c) oferowaną cenę netto w złotych równą co najmniej cenie wywoławczej,
d) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu,
e) termin związania ofertą – do czasu zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku.

Do oferty należy załączyć:
a) osoby fizyczne
kserokopia dowodu osobistego.
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika lub jednego ze współmałżonków pełnomocnictwo notarialne do działania w imieniu mocodawcy, lub oświadczenie, że nabycie nieruchomości nastąpi przez jednego ze współmałżonków do jego majątku odrębnego.
formularz oferty wraz z oświadczeniami
b) podmioty gospodarcze, osoby prawne:
komplet dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu,
w przypadku Spółek odpis umowy/aktu założycielskiego Spółki i uchwałę właściwego kompetencyjnie organu o zgodzie na nabycie nieruchomości,
odpis decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP lub oświadczenie o nadanym numerze NIP,
formularz oferty wraz z oświadczeniami
c) w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą za granicą:
dokumenty potwierdzające status prawny i rejestrację. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP.
formularz oferty wraz z oświadczeniami

10. Do wyboru oferty wystarczy jedna ważnie złożona oferta.

11. Przetarg wygrywa Uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Przewodniczący Komisji informuje Oferentów o terminie i miejscu drugiego etapu przetargu.

12. Sprzedawca zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

13. Z Oferentem, który wygrał przetarg zostanie zawarta umowa sprzedaży, pod warunkiem uzyskania przez PBW w Warszawie S.A. wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych w tym zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na jej zawarcie.

14. Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i pisemnie wzywa Nabywcę do stawienia się celem jej zawarcia. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy i utratę wadium.

15. Prowadzący przetarg informuje, że zgodnie ze Statutem PBW w Warszawie S.A. zbycie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. w formie uchwały.

16. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości wraz z prawem własności budynku na Nabywcę nastąpi po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. – w drodze aktu notarialnego – umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzedanych nieruchomości do 30.11.2024 r. Po zawarciu umowy sprzedaży z Nabywcą, Nabywca i Sprzedający zawrą umowę bezpłatnego użyczenia nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Umowa bezpłatnego użyczenia będzie obowiązywać do co najmniej 30.11.2024 roku.

18. Nabywca nieruchomości jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego tj. kwoty odpowiadającej cenie nabycia pomniejszonej o wadium. Cenę uważa się za zapłaconą z chwilą uznania kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez PBW w Warszawie S.A.

19. Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży i umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków ponosi Nabywca w całości.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdej chwili bez podania przyczyny, w związku z tym Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności nie może żądać zwrotu kosztów przygotowania w tym przygotowania i przedłożenia oferty.

21. Ogłoszenie o przetargu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
Załączniki:
– Formularz oferty wraz z oświadczeniami
– Regulamin postępowania przetargowego
– wyciąg z Ksiąg Wieczystych
– projekt podziału działki nr 19

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. („PBW w Warszawie S.A”) 03-190, Warszawa, ul. Modlińska 17

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego) przy ul. Modlińskiej 17
w Warszawie, działki nr 17/1 oraz 18.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z pkt. 20 Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.06.2023r. unieważnia postępowanie przetargowe z dnia 03.07.2023r. na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego) przy ul. Modlińskiej 17 w Warszawie, działki nr 17/1 oraz 18.

Zarząd
Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. („PBW w Warszawie S.A”)
03-190, Warszawa, ul. Modlińska 17 ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego)

1. Przedmiot przetargu:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmujące działki gruntu o łącznej powierzchni 17 444 m2 o numerach ewidencyjnych 17/1 (o powierzchni 344m2) oraz 18 (o powierzchni 17 100m2) znajdujące się w Warszawie, ul. Modlińska 17,
b) prawo własności do budynków znajdujących się na działce nr 18 tj. budynek socjalno- administracyjny Berlin I o pow. użytkowej 879,40 m2, budynek socjalno administracyjny Berlin II o pow. użytkowej 1 013,90 m2, łącznik pomiędzy budynkiem Berlin I i II o pow. użytkowej 381,40 m2.

Powyższe nieruchomości gruntowe wpisane są do księgi wieczystej o nr WA3M/00415051/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości gruntowe stanowią własność Skarbu Państwa i pozostają w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. informuje, iż przedmiot postepowania przetargowego stanowi w chwili obecnej przedmiot najmu zaś na terenie ww. nieruchomości realizowana jest działalność prowadzona przez Najemców.
Po zawarciu umowy sprzedaży, nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy w zakresie bieżącej obsługi Najemców.
Na dzień ogłoszenia przetargu w dziale IV Księgi Wieczystej nr WA3M/00415051/2 prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej m.in. działkę o numerze ewidencyjny 17/1 ujawniona została hipoteka umowna do kwoty 6 000 000 zł, na rzecz wierzyciela hipotecznego tj. FUNDUSZU ROZWOJU SPÓŁEK SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności objętego niniejszym przetargiem, przedmiot sprzedaży wolny będzie od praw i ograniczeń na rzecz osób trzecich w tym wierzycieli hipotecznych, za wyjątkiem praw i ograniczeń wynikających z umów najmu, o jakich mowa jest wyżej.

2. Opis nieruchomości:

Dla przedstawionego terenu, na chwilę obecną brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla całego obszaru Warszawy opracowano dokument planistyczny: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r. z późniejszymi zmianami. Wg ww. studium, nieruchomość jest częściowo w obszarze, opisanym, jako tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, oznaczone symbolem PU.12.
Według zapisów w ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolem:
a) działka nr 17/1, obręb 4-06-13, symbolem Ba – tereny przemysłowe, na działce zostanie ustanowiona służebność na rzecz Sprzedającego
b) działka nr 18, obręb 4-06-13, symbolem Ba – tereny przemysłowe.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 062 060 zł netto (słownie dziesięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych zł 00/100)

Do ceny doliczone zostaną należne podatki.

4. Informacja o wadium

Wadium w wysokości 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100), płatne na rachunek bankowy przelewem nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu na konto Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. o numerze:
78 1500 1070 1210 7005 0660 0000
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania wadium na wskazanym rachunku bankowym Organizatora przetargu.
Przelew bezwzględnie należy opisać: „Wadium do sprzedaży nieruchomości w Warszawie, ul. Modlińska 17, działki nr 17/1 i 18 – PBW w Warszawie S.A.”
Wpłacone wadium:
a) przepadnie na rzecz PBW w Warszawie S.A., jeżeli żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
b) przepadnie na rzecz PBW w Warszawie S.A., jeżeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku,
c) złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
d) wniesione na poczet przetargu Pisemnego przez Oferentów, którzy zaoferowali najwyższe oferty o równej wysokości, zalicza się jako wadium wniesione do dodatkowego przetargu pisemnego, pozostałym Uczestnikom wadia są zwracane w ciągu 7 dni.
e) w przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia na sprzedaż nieruchomości wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia wydania stosownej decyzji.

5. Dopuszcza się składanie ofert jedynie na zakup obu Nieruchomości łącznie. Oferty złożone odrębnie na każdą nieruchomość nie będą rozpatrywane.

6. Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 03.07.2023r. do godziny 10:00
na adres prowadzącego sprzedaż w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta do sprzedaży nieruchomości w Warszawie, ul. Modlińska 17, działki nr 17/1 i 18 – PBW w Warszawie S.A. nie otwierać do 03.07.2023r. do godz. 11:00”.

Za termin złożenia Oferty uważa się termin wpływu oferty na adres Prowadzącego przetarg.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do adresata.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 03.07.2023r. o godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Modlińskiej 17 w Warszawie, sala konferencyjna nr 65.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest terminowe wniesienie wadium.

7. Nieruchomości można oglądać począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 26.06.2023r. po uprzednim ustaleniu terminu z wyznaczonym pracownikiem PBW w Warszawie S.A. – kontakt telefoniczny pod numerem 506 143 573.

8. Dokumentacja przetargowa:

– Formularz oferty wraz z oświadczeniami
– Regulamin postępowania przetargowego
– wyciąg z Ksiąg Wieczystych
zostanie przekazana Oferentom po uprzednim przesłaniu wniosku o jej udostępnienie na adres email tmordka@pbw.com.pl

9. Oferta

Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, PESEL/NIP,
b) datę i miejsce sporządzenia oferty,
c) oferowaną cenę netto w złotych równą co najmniej cenie wywoławczej,
d) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu,
e) termin związania ofertą – do czasu zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku.

Do oferty należy załączyć:
a) osoby fizyczne
kserokopia dowodu osobistego.
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika lub jednego ze współmałżonków pełnomocnictwo notarialne do działania w imieniu mocodawcy, lub oświadczenie, że nabycie nieruchomości nastąpi przez jednego ze współmałżonków do jego majątku odrębnego.
formularz oferty wraz z oświadczeniami
b) podmioty gospodarcze, osoby prawne:
komplet dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu,
w przypadku Spółek odpis umowy/aktu założycielskiego Spółki i uchwałę właściwego kompetencyjnie organu o zgodzie na nabycie nieruchomości,
odpis decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP lub oświadczenie o nadanym numerze NIP,
formularz oferty wraz z oświadczeniami
c) w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą za granicą:
dokumenty potwierdzające status prawny i rejestrację. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP.
formularz oferty wraz z oświadczeniami

10. Do wyboru oferty wystarczy jedna ważnie złożona oferta.

11. Przetarg wygrywa Uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Przewodniczący Komisji informuje Oferentów o terminie i miejscu drugiego etapu przetargu.

12. Sprzedawca zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

13. Z Oferentem, który wygrał przetarg zostanie zawarta umowa sprzedaży, pod warunkiem uzyskania przez PBW w Warszawie S.A. wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych w tym zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na jej zawarcie

14. Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i pisemnie wzywa Nabywcę do stawienia się celem jej zawarcia. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy i utratę wadium.

15. Prowadzący przetarg informuje, że zgodnie ze Statutem PBW w Warszawie S.A. zbycie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. w formie uchwały.

16. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości wraz z prawem własności budynku na Nabywcę nastąpi po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. – w drodze aktu notarialnego – umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzedanych nieruchomości do 30.11.2024 r.

18. Nabywca nieruchomości jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego tj. kwoty odpowiadającej cenie nabycia pomniejszonej o wadium. Cenę uważa się za zapłaconą z chwilą uznania kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez PBW w Warszawie S.A.

19. Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży i umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków ponosi Nabywca w całości.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdej chwili bez podania przyczyny, w związku z tym Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności nie może żądać zwrotu kosztów przygotowania w tym przygotowania i przedłożenia oferty.

21. Ogłoszenie o przetargu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
Załączniki:
– Formularz oferty wraz z oświadczeniami
– Regulamin postępowania przetargowego
– wyciąg z Ksiąg Wieczystych

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. („PBW w Warszawie S.A”) 03-190, Warszawa, ul. Modlińska 17 ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego)

Sprostowanie i zmiana treści ogłoszenia:
Na podstawie pkt. 20 opublikowanego Ogłoszenia o przetargu Sprzedający wprowadza sprostowania:
Było:

1. Przedmiot przetargu:

• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmujące działki gruntu o łącznej powierzchni 17 444 m2 o numerach ewidencyjnych 17/1 (o powierzchni 344m2) oraz 18 (o powierzchni 17 100m2) znajdujące się w Warszawie, ul. Modlińska 17,
• prawo własności do budynków znajdujących się na działce nr 18 tj. budynek socjalno- administracyjny Berlin I o pow. użytkowej 879,40 m2, budynek socjalno administracyjny Berlin II o pow. użytkowej 1 013,90 m2, łącznik pomiędzy budynkiem Berlin I i II o pow. użytkowej 381,40 m2.

Treść obowiązująca:

1. Przedmiot przetargu:

• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmujące działki gruntu o łącznej powierzchni 17 071 m2 o numerach ewidencyjnych 17/1 (o powierzchni 344m2) oraz 18 (o powierzchni 16 727 m2) znajdujące się w Warszawie, ul. Modlińska 17,
• prawo własności do budynków znajdujących się na działce nr 18 tj. budynek socjalno- administracyjny Berlin I o pow. użytkowej 879,40 m2, budynek socjalno administracyjny Berlin II o pow. użytkowej 1 013,90 m2, łącznik pomiędzy budynkiem Berlin I i II o pow. użytkowej 32,50 m2, budynku portierni o pow. 57,20 m2 oraz 6 budowlach nietrwale związanych z gruntem w formie magazynów, garaży niezaewidencjonowanych na mapach.

Było:

4. Informacja o wadium

Wadium w wysokości 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100), płatne na rachunek bankowy przelewem nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu na konto Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. o numerze:

Treść obowiązująca:

4. Informacja o wadium

Wadium w wysokości 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100), płatne na rachunek bankowy przelewem nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed ogłoszoną datą przetargu na konto Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. o numerze:

W pozostałych częściach treści ogłoszenia nie dokonuje się zmian.

Zarząd
Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna (PBW)
zaprasza do przetargu na nabycie środka trwałego używanego
Kotwiarki motorowej JASKÓŁKA

Działając na podstawie § 57 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego
w Warszawie Spółka Akcyjna, Zarząd Spółki zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu na nabycie środka trwałego używanego – kotwiarki motorowej JASKÓŁKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zbywcy.
2. W Przetargu mogą brać udział podmioty krajowe i zagraniczne oraz podmioty występujące wspólnie.
3. Przystępując do Przetargu oferent – przed upływem terminu wskazanego w punkcie IV ust. 1 niniejszego Zaproszenia – zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej (kwotę wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zbywcy prowadzony przez Santander Bank S.A. nr: 78 1500 1070 1210 7005 0660 0000) w wysokości 7 500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset złotych).
4. Zbywca akceptuje jedynie jednorazową płatność za środek trwały przelewem na konto Zbywcy, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży wymienionego środka trwałego.

II. Dane techniczne środka trwałego – kotwiarki motorowej JASKÓŁKA

1. Rok i miejsce budowy kotwiarki – 1986 r. Elbląg
2. Nazwa kotwiarki – JASKÓŁKA
3. Rodzaj – kotwiarka motorowa
4. Wymiary – długość całkowita 12,97 m , szerokość całkowita 4,01 m, największe dopuszczalne zanurzenie 0,46 m
5. Nośność 3,6 tony

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wyjaśnienia na temat wymagań stawianych uczestnikom Przetargu oraz na temat szczegółowych warunków, jakie powinna spełniać oferta nabycia akcji Spółki można uzyskać do dnia 10 grudnia 2022 r.
2. Zapytania należy kierować :
• Barbara Stańczewska. e-mail: bstanczewska@pbw.com.pl Tel: 506 143 559
3. Zbywca zastrzega sobie prawo żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień przez oferentów.

IV. ZŁOŻENIE OFERTY I PROCEDURA PRZETARGU

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie SA, Warszawa, ul. Modlińska 17, w godzinach 7.00 -15.00 w terminie do dnia 14 grudnia 2022 r.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na nabycie środka trwałego używanego – kotwiarki motorowej JASKÓŁKA”.
4. Nie przewiduje się udziału oferentów w trakcie procedury otwarcia ofert.
5. Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej Zbywcy (https://pbw.com.pl w zakładce Aktualności) w terminie do 20 grudnia 2022 r.

V. MAKSYMALNY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili podpisania umowy z wybranym oferentem, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

VI. TERMIN POWIADOMIENIA OFERENTÓW O WYNIKU PRZETARGU

O wyniku Przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

VII. ZWROT WADIUM

Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia środka trwałego. Wniesione uprzednio wadia pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku wycofania się oferenta po upływie terminu składania ofert oraz gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży , wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

VIII. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Z oferentem, który wygrał Przetarg umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie.
2. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, Zbywca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny.

XI. WARUNKI DOTYCZĄCE MINIMALNEJ CENY SPRZEDAŻY

Minimalna cena sprzedaży netto wynosi 150 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych

Zbywca ma prawo bez podania przyczyn:
a. odstąpić od przeprowadzenia Przetargu,
b. przedłużyć termin do składania ofert.

Odrzuceniu podlega oferta, która:
a. zostanie złożona po terminie,
b. nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Modlińska 17
03-199 WARSZAWA

OFERTY PRACY

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

1. Kierownik budowy

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• minimum 5 letnia praktyka zawodowa oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
• mile widziane doświadczenie przy budowie najmniej jednego zakończonego obiektu kubaturowego o wartości minimum 5.000.000 zł netto z wydanym pozwoleniem na użytkowanie,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
• aktualna przynależność do właściwej izby,
• komunikatywność, umiejętność współpracy zespołowej.

Główne zadania:
• koordynowanie oraz nadzór nad robotami prowadzonymi przez podległych kierowników robót,
• opracowanie oraz nadzór nad planem gospodarki odpadami,
• organizacja budowy oraz dbanie o wysoki poziom higieny oraz bezpieczeństwa na budowie,
• analiza dokumentacji projektowej pod względem konieczności wykonania robót dodatkowych lub nie objętych dokumentacją projektową oraz optymalizacji rozwiązań,
• monitorowanie procesu kontraktowania prac na projekcie celem zapewnienia ciągłości prac oraz realizacji zgodnie z harmonogramem,
• opracowanie raportów dla Inwestora/Inżyniera Kontraktu,
• koordynowanie zgłoszeń do odbioru robót ulegających zakryciu,
• uczestnictwo w odbiorach oraz naradach budowy,
• organizacja oraz prowadzenie cyklicznych spotkań z kierownikami robót oraz podwykonawcami.

OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• stałą i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
• niezbędne narzędzia pracy,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji,
• przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: rblachnio@pbw.com.pl lub mkoziol@pbw.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Modlińska 17
03-199 WARSZAWA

PBW w Warszawie S.A. ma imponującą i długoletnią tradycję. Obecnie jesteśmy jedyną firmą tej wielkości i o takim potencjale kadrowym na terenie środkowej i dolnej Wisły . Jesteśmy solidnym partnerem biznesowym o bardzo dobrej kondycji finansowej. Powierzone zadania wykonujemy fachowo, rzetelnie i terminowo. Pomagamy rzekom płynąć. Zabezpieczamy przed powodzią. Chronimy środowisko.

OFERTY PRACY

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

1. Pracownik ogólnobudowlany.

Wymagania:
• doświadczenie i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy sieci wodno-kanalizacyjnych,
• umiejętności obsługi elektronarzędzi i sprzętu mechanicznego w tym: ubijaków i zagęszczarek.
• umiejętność montażu szalunków płytowych
• umiejętności organizacji pracy, komunikatywność, sumienność i wytrzymałość fizyczna, umiejętność pracy w zespole.

2. Pracownik obróbki skrawaniem

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne (minimum zawodowe z dużą praktyczną znajomością zawodu),
• minimum 3-letnia praktyka przy wykonywaniu prac na tokarkach i frezarkach konwencjonalnych w oparciu o dokumentację techniczną lub dostarczone części,
• posiadanie uprawnień do obsługi suwnic hakowych z napędem ręcznym sterowanych z poziomu roboczego,
• umiejętność współpracy, komunikatywność i sumienność.

Główne zadania:
• wykonywanie prac obróbki skrawaniem, w tym: tokarskich i frezarskich na maszynach konwencjonalnych,
• wykonywanie detali na podstawie dokumentacji technicznej i dostarczonych części,
.

3. Spawacz

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• minimum 3-letnia praktyka w zawodzie, mile widziane doświadczenie w pracy stoczniowej,
• uprawnienia spawalnicze – metoda 111, 135 i 136, mile widziana – 311,
• umiejętność czytania rysunku technicznego,
• dokładność, precyzja, odpowiedzialność,

4. Pracownicy obsługi obiektów pływających

• Kierownik statku

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• minimum 3-letnia praktyka w zawodzie,
• patent żeglarski – kapitan żeglugi śródlądowej,
• znajomość przepisów żeglugowych,
• umiejętność współpracy, komunikatywność i sumienność.

• Mechanik

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• minimum 3-letnia praktyka w zawodzie,
• patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej,
• znajomość przepisów żeglugowych,
• umiejętność współpracy, komunikatywność i sumienność.

• Marynarz

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
• umiejętność współpracy, komunikatywność i sumienność.

OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• stałą i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
• pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
• niezbędne narzędzia pracy,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji,
• przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole,

do góry