Warszawa, 15.12.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

u. Modlińska 17

03-199 Warszawa

Miejsce wykonania prac:

82-340 Tolkmicko

woj. warmińsko – mazurskie

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektów technicznych, wizualizacji zaplecza socjalnego, edukacyjno – hotelowego oraz rekreacyjnego Ecomariny w Tolkmicku.

Zakres prac:

Przebudowa wraz z rozbudową zaplecza lądowego przystani: wykonanie instalacji sanitarnych, roboty dekarskie i ciesielskie, demontaż kominów, roboty odtworzeniowe, roboty ziemne i izolacyjne części podziemnej budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murowe i żelbetowe, roboty wykończeniowe, roboty porządkowe wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie kompletu nowej instalacji energetycznej dla całości obiektu, wykonanie instalacji wod-kan, zakup, montaż, rozruch wraz z odbiorem technicznym producenta kompletu urządzeń grzewczych wraz z automatyką sterowania, Zakup, montaż, rozruch wraz z odbiorem technicznym producenta kompletu grzewczej instalacji przewodowej w zakresie centralnego ogrzewania obiektu jak i ciepłej wody, zakup, montaż, rozruch wraz z odbiorem technicznym producenta kompletu grzewczej instalacji przewodowej – grzejników i zasobników ciepłej wody, Zakup montaż i rozruch sieci komputerowej wraz z wewnętrznym i zewnętrznym udostępnieniem internetu WI-FI, Roboty ziemne i żelbetowe modernizacji ściany oporowej w obszarze łazienek i kuchni letniej, Zakup wraz z montażem kontenerowych łazienek letnich wraz z kompletnym wyposażeniem, Budowa wiaty kuchni turystycznej oraz wykonaniem niezbędnych instalacji energetycznej, Prace ziemne – plantowanie terenu wraz z orką na głębokość do 20cm, Prace ziemne – bronowanie wraz z równaniem terenu i niwelacją zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Prace ziemne – wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, Prace ziemne –siew trawy wraz pracami pielęgnacyjnymi, prace porządkowe.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

W celu zapoznania się ze stanem faktycznym możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania prac w Tolkmicku.

W celu pozyskania dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu proszę o kontakt mailowy na adres podany poniżej.

Termin składania ofert:  22.12.2023

Oferty oraz zapytania dotyczące uzgodnienia wizji lokalnej prosimy przesyłać na adres email:

tmordka@pbw.com.pl

tel. 506 143 573

Informacje dodatkowe:

Niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.

do góry