Dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 400 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 stycznia 2024r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2023r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Piąte  wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

Ogłoszenie w wersji papierowej jest identyczne z wersją elektroniczną.


Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

Ogłoszenie w wersji papierowej jest identyczne z wersją elektroniczną.


Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

Ogłoszenie w wersji papierowej jest identyczne z wersją elektroniczną.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
____

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

W celu usprawnienia przeprowadzenia procesu złożenia dokumentacji akcji prosimy o wcześniejsze, telefoniczne  umówienie się  z pracownikiem  Spółki Panią  Małgorzatą Kozioł tel. 506 143 567.

Pragniemy podkreślić, że złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, tak aby Spółka mogła zgłosić dane akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.  

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.


nt. dematerializacji akcji imiennych Spółki

Z dniem 30 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy  kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z powyższym pragniemy poinformować akcjonariuszy Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo  Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. o nadchodzących zmianach w prawie związanym  z  obowiązkową dematerializacją akcji, tj. zmianą formy akcji  z dokumentu będącego papierem wartościowym na zapis w systemie teleinformatycznym. W myśl nowych przepisów akcje będą musiały być zarejestrowane w  Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot zewnętrzny wybrany przez Walne Zgromadzenie.

Dokumenty akcji będą podlegać złożeniu w spółce, a ich moc obowiązująca wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Moc prawną uzyskają wówczas wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Z początkiem roku 2020  Zarząd Spółki rozpoczął wdrażanie procedur mających na celu sprawne i zgodne z przepisami  przeprowadzenie dematerializacji akcji. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki,  na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku, dokonało wyboru  spółki  Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000008665) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki PBW w Warszawie S.A.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie przez Zarząd Spółki, z wybranym podmiotem,  umowy o prowadzenie rejestru, która  musi być zawarta przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów w Spółce .

Spółka jest zobowiązana pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy (w treści odrębnych ogłoszeń)  do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwsze wezwanie musi nastąpić do dnia 30 września 2020 r., a ostatnie do 30 stycznia 2021 r.  Wezwania akcjonariuszy do zwrotu wydanych dokumentów akcji publikuje się w taki sam sposób jak zwołuje się walne zgromadzenia  tj. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym                                                      i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce „dla akcjonariuszy.