Slipowanie i zimowanie łodzi w porcie Żerań

Oferujemy możliwość slipowania i zimowania łodzi na nabrzeżu w porcie „ŻERAŃ”
Dysponujemy betonowym slipem z nabrzeżem i wciągarkami elektrycznymi do 120t.
Slipowanie również bezpośrednio z przyczepy.
Nabrzeże jest monitorowane i dozorowane całodobowo.
Wykonujemy również remonty i konserwacje jednostek pływających.

Zapraszamy do kontaktu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna (PBW)

zaprasza do przetargu na nabycie akcji przedsiębiorstwa
„PIASKARZ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka Akcyjna (PIASKARZ)

Działając na podstawie § 57 ust. 1 pkt 1 Statutu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego
w Warszawie Spółka Akcyjna, Zarząd Spółki zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu na nabycie akcji Spółki PIASKARZ S.A. nr KRS: 0000140613
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zbywcy.
2. W Przetargu mogą brać udział podmioty krajowe i zagraniczne oraz podmioty występujące wspólnie.
3. Przystępując do Przetargu oferent – przed upływem terminu wskazanego w punkcie V ust. 1 niniejszego Zaproszenia – zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej (kwotę wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zbywcy prowadzony przez Santander Bank S.A. nr: 78 1500 1070 1210 7005 0660 0000) w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych).
4. Zbywca akceptuje jedynie jednorazową płatność za akcje przelewem na konto Zbywcy, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji.

II. MIEJSCE, TERMIN ORAZ WARUNKI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ SPÓŁKI
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna nie udostępnia żadnych danych dot. spółki PIASKARZ S.A. poza danymi dostępnymi publicznie.

III. BADANIE SPÓŁKI
Zbywca nie przewiduje przeprowadzenia dodatkowego badania spółki PIASKARZ S.A. przez podmioty składające ofertę.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wyjaśnienia na temat wymagań stawianych uczestnikom Przetargu oraz na temat szczegółowych warunków, jakie powinna spełniać oferta nabycia akcji Spółki można uzyskać do dnia 24 września 2021 r.
2. Zapytania należy kierować :
• Barbara Stańczewska. e-mail: bstanczewska@pbw.com.pl Tel: 506 143 559
3. Zbywca zastrzega sobie prawo żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień przez oferentów.
V. ZŁOŻENIE OFERTY I PROCEDURA PRZETARGU
1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie SA, Warszawa, ul. Modlińska 17, w godzinach 7.00 -15.00 w terminie do dnia 01.października 2021 r.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na nabycie akcji PIASKARZA S.A.”.
4. Nie przewiduje się udziału oferentów w trakcie procedury otwarcia ofert.
5. Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej Zbywcy (https://pbw.com.pl w zakładce Aktualności) w terminie do 08.października 2021 r.
6. Kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane akcje. W przypadku uzyskania przez oferentów równej liczby punktów, sposób rozstrzygnięcia określać będzie Komisja przetargowa

VI. MAKSYMALNY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili podpisania umowy z wybranym oferentem, nie dłużej jednak niż 180 dni od daty upływu terminu składania ofert.

VII. TERMIN POWIADOMIENIA OFERENTÓW O WYNIKU PRZETARGU
O wyniku Przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

VIII. ZWROT WADIUM
Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia akcji Spółki. Wniesione uprzednio wadia pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku wycofania się oferenta po upływie terminu składania ofert oraz gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

IX. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI
1. Z oferentem, który wygrał Przetarg umowa sprzedaży akcji Spółki PIASKARZ S.A. zostanie zawarta w terminie 150 dni od daty powiadomienia go o dokonanym wyborze, z zastrzeżeniem, że oferent, który wygrał Przetarg, zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne zgody i decyzje właściwych podmiotów o ile będą one wymagane dla zawarcia umowy sprzedaży akcji.
2. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży akcji, Zbywca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny.

X. SPÓŁKA, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM PRZETARGU

PIASKARZ Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe S.A. (nr KRS 0000140613.)

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest 08 12 Z, WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU

XI. WARUNKI DOTYCZĄCE LICZBY NABYWANYCH AKCJI ORAZ MINIMALNEJ CENY ZA JEDNĄ AKCJĘ
Liczba akcji:
Oferta nabycia akcji powinna dotyczyć 535 sztuk akcji imiennych (słownie: pięćset trzydzieści pięć akcji) serii A o nr 0001 – 0100 i seria B o nr 0501 – 0935, o wartości nominalnej 200 (słownie: dwieście) zł każda, stanowiących 18,45% kapitału zakładowego Spółki. Minimalna cena sprzedaży wynosi 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych za pakiet akcji.

Zbywca ma prawo bez podania przyczyn:
a. odstąpić od przeprowadzenia Przetargu,
b. przedłużyć termin do składania ofert.

Odrzuceniu podlega oferta, która:
a. zostanie złożona po terminie,
b. nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu.

RADA NADZORCZA
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIEM

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 17
działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) oraz art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku,

1. Oferent przedstawia tylko jedną ofertę, przy czym powinna ona zawierać dwa warianty
współpracy, tj. obejmujące badanie sprawozdań finansowych:
1) łącznie za dwa lata obrotowe – kończące się odpowiednio: 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku;
2) za dwa lata obrotowe oddzielnie – kończące się odpowiednio: 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.
2. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powinna w
szczególności spełniać następujące warunki tj. zawierać:
1) informacje o oferencie, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
2) informacje o posiadanym doświadczeniu w zakresie badania sprawozdań finansowych;
3) referencje potwierdzające wykonanie badania sprawozdań w spółkach z branży, w której działa Spółka;
4) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;
5) informacje o opracowaniu i wdrożeniu systemu wewnętrznej kontroli jakości zgodnie z krajowymi standardami kontroli jakości, który obejmuje w szczególności polityki, procedury oraz rozwiązania, a także mechanizmy określone w art. 64 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415),
6) oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
7) wskazanie kluczowego biegłego rewidenta, który posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych oraz będzie kierował się koniecznością zapewnienia wysokiej jakości badania i spełnienia wymogów w zakresie niezależności i kompetencji umożliwiających właściwe przeprowadzenie badania;
8) oświadczenie o gotowości do obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowo za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;
9) projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu
10) wskazanie wynagrodzenia (ceny) za badanie sprawozdań finansowych i sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, określonego zgodnie z art. 80 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zasadami etyki zapewniające odpowiednią jakość wykonania czynności rewizji finansowej wraz z metodologią jego szacowania:
a) łącznie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku,
b) oddzielnie za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2022 roku;
11) wskazanie metody, terminu i harmonogramu badania sprawozdania finansowego;
12) informację o doświadczeniu w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych w sektorze, w którym działa Spółka w formie wykazu przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat badań sprawozdań finansowych podmiotów operujących w sektorze, w którym działa Spółka ze wskazaniem danych podmiotu (nazwa, NIP, Regon, KRS);
13) informację o pozycji podmiotu badającego na rynku usług audytorskich w formie wykazu przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat badań sprawozdań finansowych podmiotów.

3. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wstępnego za rok 2021 do dnia 05.02.2022 r. Ostateczny termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 do dnia 16.03.2022 r. W stosunku do badania sprawozdawczości za rok następny 2022 – mają zastosowanie analogiczne terminy tj. 05.02.2023 r. oraz 16.03.2023 r.
4. Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami pracy właściwymi dla biegłych rewidentów.
5. Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie również sporządzenie dla Zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów do zarządu) i przekazanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki.
6. Kryteria wyboru ofert:
1) cena,
2) doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych w sektorze, w którym działa Spółka mierzone liczbą wykonanych badań sprawozdań finansowych podmiotów operujących w sektorze, w którym działa Spółka,
3) pozycja podmiotu badającego na rynku usług audytorskich mierzona liczbą wykonanych badań sprawozdań finansowych podmiotów.

7. Oferty w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki PBW w Warszawie S.A. za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku”, należy składać w terminie do dnia 17 września 2021 r. do godziny 14:00 pod adresem: ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa.
8. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu oraz niespełniające wymogów zawartych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2021 r. o godz. 9 00w siedzibie Spółki przez przedstawicieli Rady Nadzorczej w składzie : Przewodniczący RN i członek RN.
10. Rada Nadzorcza Spółki informuje, że zgodnie z art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską musi być zawarta na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na następne okresy dwuletnie.

OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

OGŁOSZENIE – ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ulicy Modlińskiej 17 (NIP 525-000-25-86) informuje, że jest zainteresowane zakupem używanego (posiadającego aktualne, eksploatacyjne wykorzystania urządzenia technicznego w odniesieniu do założeń projektowych – resurs) żurawia samojezdnego (dźwigu) o udźwigu 20 ton.

Ofertę cenową, zawierającą szczegółowe dane techniczne sprzętu, należy złożyć w siedzibie Spółki : Warszawa ul. Modlińska 17 – sekretariat I piętro, w zamkniętej kopercie, z adnotacją ,, Oferta na sprzedaż środka trwałego” w terminie do dnia 19 lipca 2021 roku . do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2021 roku o godzinie 10:00 .

do góry