Dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 400 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 sierpnia 2020. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §1 Ksh, na 3 dni przed terminem Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie ul. Modlińska 17 pokój nr 76 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

Pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał dostępne są w siedzibie Spółki. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej pod adresem www.pbw.com.pl


nt. dematerializacji akcji imiennych Spółki

Z dniem 30 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy  kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z powyższym pragniemy poinformować akcjonariuszy Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo  Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. o nadchodzących zmianach w prawie związanym  z  obowiązkową dematerializacją akcji, tj. zmianą formy akcji  z dokumentu będącego papierem wartościowym na zapis w systemie teleinformatycznym. W myśl nowych przepisów akcje będą musiały być zarejestrowane w  Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot zewnętrzny wybrany przez Walne Zgromadzenie.

Dokumenty akcji będą podlegać złożeniu w spółce, a ich moc obowiązująca wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Moc prawną uzyskają wówczas wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Z początkiem roku 2020  Zarząd Spółki rozpoczął wdrażanie procedur mających na celu sprawne i zgodne z przepisami  przeprowadzenie dematerializacji akcji. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki,  na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku, dokonało wyboru  spółki  Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000008665) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki PBW w Warszawie S.A.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie przez Zarząd Spółki, z wybranym podmiotem,  umowy o prowadzenie rejestru, która  musi być zawarta przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów w Spółce .

Spółka jest zobowiązana pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy (w treści odrębnych ogłoszeń)  do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwsze wezwanie musi nastąpić do dnia 30 września 2020 r., a ostatnie do 30 stycznia 2021 r.  Wezwania akcjonariuszy do zwrotu wydanych dokumentów akcji publikuje się w taki sam sposób jak zwołuje się walne zgromadzenia  tj. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym                                                      i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce „dla akcjonariuszy.